ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'B'
Selected Terms: 40
Word Meaning
Baby boom
เบบี้บูม
Baby bust
เบบี้บัสท์
Backward projection
การฉายภาพย้อนหลัง
Balanced growth
การเติบโตสมดุล
Balancing equation
สมการสมดุล
Bar chart
แผนภูมิแท่ง
Barrier method
วิธีคุมกำเนิดแบบขัดขวาง
Base year
ปีฐาน
Baseline data
ข้อมูลเส้นฐาน
Baseline information
ข้อมูลฐาน
Baseline measure
การวัดเส้นฐาน
Baseline survey
การสำรวจเส้นฐาน
Bedsore
แผลกดทับ
Beers' formula
สูตรของเบียร์
Behavior
พฤติกรรม
Below replacement fertility
ภาวะเจริญพันธุ์ต่ำกว่าระดับทดแทน
Beta (β error)
ความคลาดเคลื่อนบีตา
Beta (β) coefficient
สัมประสิทธิ์บีตา
Bias
ความลำเอียง
Bibliography
บรรณานุกรม
Bio-ethics
ชีวจริยธรรม
Biodemography
ประชากรศาสตร์ชีวภาพ
Biodiversity
ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biostatistics
ชีวสถิติ
Birth
การเกิด
Birth averted
การเกิดที่หลีกเลี่ยงได้แล้ว
Birth cohort
รุ่นเกิด
Birth control
การคุมกำเนิด
Birth interval
ระยะห่างของการมีบุตร
Birth order
ลำดับที่บุตร
Birth rate
อัตราเกิด
Birth spacing
การเว้นระยะเกิดบุตร
Birth weight
น้ำหนักแรกเกิด
Bivariate analysis
การวิเคราะห์ตัวแปรคู่
Body mass index (BMI)
ดัชนีมวลกาย
Bottle feeding
การให้นมขวด
Brain drain
สมองล่อง
Breastfeeding
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
Burden of disease
ภาระโรค
Business demography
ประชากรศาสตร์ธุรกิจ

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015