ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'L'
Selected Terms: 51
Word Meaning
nLx
ฟังก์ชัน nLx
Lx
ฟังก์ชัน lx
Labor
แรงงาน
Labor contract
สัญญาจ้าง
Labor demand
อุปสงค์แรงงาน
Labor dispute
ข้อพิพาทแรงงาน
Labor market
ตลาดแรงงาน
Labor migration
การย้ายถิ่นแรงงาน
Labor mobility
การเคลื่อนย้ายแรงงาน
Labor shortage
การขาดแคลนแรงงาน
Labor supply
อุปทานแรงงาน
Labour force
กำลังแรงงาน
Labour force participation
การเข้าร่วมในกำลังแรงงาน
LABOUR FORCE PARTICIPATION RATE
อัตราการมีส่วนร่วมในกำลัง แรงงาน
Labour law
กฎหมายแรงงาน
Land cover
สิ่งปกคลุมที่ดิน
Land holding
การถือครองที่ดิน
Land tenure
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
Land use
การใช้ที่ดิน
Last previous residence
ถิ่นที่อยู่ล่าสุด
Late fetal mortality
การตายของตัวอ่อนระยะหลัง
Least developed country
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
Least square method
วิธีกำลังสองน้อยที่สุด
Legal age for marriage
อายุสมรสตามกฎหมาย
Level of significance
ระดับนัยสำคัญ
Lexis diagram
แผนภาพเล็กซิส
Life expectancy (ex)
อายุคาดเฉลี่ย
Life expectancy at age x (ex)
อายุขัยเฉลี่ยเมื่ออายุ x ปี, อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ x ปี
Life expectancy at birth (e0)
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
Life span
อายุขัย
Life table
ตารางชีพ
Lifetime migrant
ผู้ย้ายถิ่นเกิด
Likert scale
มาตรวัดลิเคอร์ท
Line graph
กราฟเส้น
Linear change
การเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นตรง
Linear interpolation
การประมาณค่าระหว่างช่วงเชิงเส้นตรง
Literacy
การรู้หนังสือ
Literate
ผู้รู้หนังสือ
Live birth
เกิดมีชีพ,เกิดรอด
Living arrangement
รูปแบบการอยู่อาศัย
Living children
บุตรมีชีวิต
Living will
พินัยกรรมชีวิต
Logarithm
ลอการิทึม
Logistic curve
เส้นโค้งลอจิสติก
Logistic regression
การวิเคราะห์ถดถอยลอจิสติก
Logit regression
การวิเคราะห์ถดถอยลอจิต
Longevity
ความยืนยาวของชีวิต
Longitudinal data
ข้อมูลระยะยาว
Longitudinal study
การศึกษาติดตามระยะยาว
Lorenz curve
เส้นโค้งลอเรนซ์
Low birth weight
น้ำหนักแรกเกิดต่ำ

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015