ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'Q'
Selected Terms: 15
Word Meaning
nqx
ฟังก์ชัน nqx
Quadragenarian
จตุรวรรษิกชน
Qualitative evaluation
การประเมินผลเชิงคุณภาพ
Qualitative variable
ตัวแปรเชิงคุณภาพ
Quality control
การควบคุมคุณภาพ
Quality of data
คุณภาพของข้อมูล
Quality of health care
คุณภาพของการดูแลสุขภาพ
Quality of life
คุณภาพชีวิต
Quantitative variable
ตัวแปรเชิงปริมาณ
Quartile
ควอไตล์
Quasi-stable population
ประชากรเสมือนคงรูป
Questionnaire
แบบสอบถาม
Quinquagenarian
ปัญจวรรษิกชน
Quintile
ควินไทล์
Quota sampling
การเลือกตัวอย่างแบบโควต้า

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015