ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ค '
Selected Terms: 120
Word Meaning
คณะกรรมการข้าหลวงใหญ่สำหรับผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
คติถือผี Animism
คตินิยมแนวมัลทัสใหม่ neo-Malthusian theory
คนเข้าเมือง Immigrant
คนเคยสมรส Ever-married person
คนงานต่างชาติ Immigrant worker
คนงานย้ายถิ่น Migrant worker
คนงานวัยเยาว์ Young worker
คนชายขอบ Marginal people
คนแต่งงาน Married person
คนโสด Never-married person
คนโสด Single
คนออกเมือง, ผู้ย้ายถิ่นออกนอกประเทศ Emigrant
ครอบครัว Family
ครอบครัวขยาย Extended family
ครอบครัวเดี่ยว Nuclear family
ครอบครัวพ่อแม่คนเดียว One parent family
ครั้ง Episode
ครัวเรือน Household
ครัวเรือนคนเดียว One person household
ครัวเรือนพิเศษ Special household
ครัวเรือนส่วนบุคคล Private household
ครีมทาช่องคลอด Vaginal cream
คลังข้อมูล Data bank
คลินิกคนไข้นอก, คลินิกผู้ป่วยนอก Out patient clinic
ควอไตล์ Quartile
ความกดดันทางประชากร Population pressure
ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง Sampling error
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม Random error
ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 type I error
ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 2 type II error
ความคลาดเคลื่อนที่ไม่ได้เกิดจากการเลือกตัวอย่าง Non-sampling error
ความคลาดเคลื่อนบีตา Beta (β error)
ความคลาดเคลื่อนแบบเป็นระบบ Systematic error
ความคลาดเคลื่อนแบบไม่เป็นระบบ (สุ่ม) Non-systematic (random) error
ความคลาดเคลื่อน Error
ความคลาดเคลื่อนแอลฟา Alpha error (α error)
ความคาดหมายคงชีพ Expectation of Life
ความเคลื่อนไหวขึ้นลงทางเศรษฐกิจ Economic fluctuations
ความชรา Senility
ความตรง Validity
ความต้องการที่ยังไม่สัมฤทธิ์ Unmet need
ความถี่การมีเพศสัมพันธ์ Coital frequency
ความถี่สะสม Cumulative frequency
ความถี่ Frequency
ความเที่ยง Reliability
ความน่าจะเป็นของการตาย Probability of dying (qx)
ความน่าจะเป็นที่เป็นสัดส่วนต่อขนาด Probability proportional to size (PPS)
ความน่าจะเป็น Probability
ความนิยมบุตรชาย Son preference
ความนิยมเพศบุตร Sex preference
ความเบี่ยงเบน Deviation
ความแปรปรวน Variance
ความผิดปรกติทางโภชนาการของทารก Infant nutrition disorders
ความพิการ, ทุพพลภาพ Disability
ความมั่นคงของมนุษย์ Social security
ความมั่นคงของมนุษย์ Human security
ความมั่นคงยามชรา Old age security
ความแม่นตรงของอายุ Age accuracy
ความไม่เท่าเทียมกัน Inequality
ความไม่สามารถมีบุตร Infecundity
ความยากจน Poverty
ความยืนยาวของชีวิต Longevity
ความรุนแรง Violence
ความรุนแรงทางกาย Physical violence
ความรุนแรงทางจิตใจ Mental violence
ความรุนแรงทางเพศ Sexual violence
ความรุนแรงในชีวิตคู่ Spousal violence
ความรู้สึกแปลกแยก Alienation
ความไร้บุตร Childlessness
ความล้มเหลวของการคุมกำเนิด Contraceptive failure
ความลับส่วนบุคคล Confidentiality
ความลำเอียง Bias
ความลำเอียงของการเลือกตัวอย่าง Sampling bias
ความลำเอียงจากการปัดเศษ Truncation bias
ความลำเอียงจากพนักงานสัมภาษณ์ Interviewer bias
ความลำเอียงในการสัมภาษณ์ Interview bias
ความสมบูรณ์ Completeness
ความสัมพันธ์ทางเพศ Sexual relationship
ความสามารถในการมีบุตร Fecundity
ความสามารถรองรับประชากร Carrying capacity
ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ Economic equality
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม Environmental degradation
ความหนาแน่นประชากร Population density
ความหลากหลายทางชีวภาพ Biodiversity
ความแออัด Crowding
ควินไทล์ Quintile
คะแนน Score
คะแนนซี z-score
คะแนนที T-score
คะแนนร่วม Joint score (JS)
ค่าครองชีพ Cost of living
ค่าคาดหมาย Expected value
ค่าจริง Observed value
ค่าเฉลี่ย Mean
ค่าถ่วงน้ำหนัก Weight
ค่านิยมทางสังคม Social value
ค่าพารามิเตอร์ Parameter
ค่าสถิติ Statistics
คำถามการวิจัย Research question
คำถามปลายปิด Closed-ended question
คำถามปลายเปิด Open-ended question
คุณภาพของการดูแลสุขภาพ Quality of health care
คุณภาพของข้อมูล Quality of data
คุณภาพข้อมูล Data quality
คุณภาพชีวิต Quality of life
คุ้มรวม Coverage
คู่มือลงรหัส Codebook
คู่สมรส Couple
โครงการบูรณาการ Integrated program
โครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ National Family Planning Program (NFPP)
โครงการวิจัยนำร่อง Pilot research project
โครงการสร้างรายได้ Income generation program
โครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม Social safety nets
โครงสร้างครัวเรือน Household structure
โครงสร้างเพศ Sex structure
โครงสร้างสังคม Social structure
โครงสร้างอายุและเพศ Age-sex structure
โครงสร้างอายุ Age structure

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015