ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ช '
Selected Terms: 15
Word Meaning
ชนกลุ่มน้อย Minority group
ชราภาพ Senescence
ช่วงความเชื่อมั่น Confidence interval
ช่วงเปิด Open-interval
ช่วงเวลาเฉลี่ยระหว่างครรภ์ Average pregnancy interval
ช่วงเวลาระหว่างครรภ์ Pregnancy interval
ช่วงเวลาระหว่างสำมะโน Intercensal period
ช่วงเวลาสมรส Marriage duration, duration of marriage
ช่องว่างระหว่างวัย Generation gap
ชั่วคน, รุ่นวัย Generation
ชาติพันธุ์วรรณนา Ethnography
ชานเมือง Suburban
ชีวจริยธรรม Bio-ethics
ชีวสถิติ Biostatistics
ชีวิตครอบครัวศึกษา Family life education

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015