ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' ด '
Selected Terms: 25
Word Meaning
ดัชนี Index
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ Human development index (HDI)
ดัชนีการพัฒนาหญิง-ชาย Gender-related development index (GDI)
ดัชนีการสูงวัย Aging index
ดัชนีความก้าวหน้าของคน Human achievement index (HAI)
ดัชนีความขัดสน Human deprivation index
ดัชนีความถูกต้องอายุและเพศ Age-sex accuracy index
ดัชนีความแม่นตรงของอายุ Age accuracy index
ดัชนีประสม Composite index
ดัชนีมวลกาย Body mass index (BMI)
ดัชนีไมเออร์ Myers' index
ดัชนีวิพเพิล Whipple’s index
ดัชนีอายุนิยม Index of age preference
ดุลยภาพประชากร Population equilibrium
เด็กกำพร้า Orphan
เด็กที่ถูกทอดทิ้ง Abandoned children
เด็กที่ถูกละเลย Neglected child
เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก Children in especially difficult circumstances (CEDC)
เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก Distressful child
เด็กพิการ Disabled children
เด็กเร่ร่อน Homeless child
เด็กวัยทีน Teenagers
เด็ก Child
เดไซล์ Decile
ไดอาแฟรมใส่ช่องคลอด Vaginal diaphragm

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015