ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
' พ '
Selected Terms: 22
Word Meaning
พนักงานสนาม, พนักงานภาคสนาม Field worker
พนักงานสัมภาษณ์ Interviewer
พฤฒวิทยา, เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ Gerontology
พฤฒาธิปไตย] Gerontocracy
พฤติกรรม Behavior
พฤติกรรมการสืบทอดพันธุ์ Reproductive behavior
พฤติกรรมทางเพศ Sexual behavior
พลวัตประชากร Population dynamics
พหุสังคม Plural society
พันธุศาสตร์ประชากร Population genetics
พินัยกรรมชีวิต Living will
พิสัย Range
พี่น้อง Sibling
พีระมิดประชากร Population pyramid
เพศ Sex
เพศนิยม Sexism
เพศวิถี Sexuality
เพศศึกษา Sex education
เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงงาน Premarital sex
เพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก Anal sex
เพศสัมพันธ์ทางปาก, ออรัลเซ็กส์ Oral sex
แพทยานุวัตร Medicalization

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015