ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 
'A'
Selected Terms: 105
Word Meaning
abandoned children
เด็กที่ถูกทอดทิ้ง
abortion
การแท้ง
abortion rate
อัตราการแท้ง
abortion ratio
อัตราส่วนการแท้ง
abridged life table
ตารางชีพย่อ
abstinence
การงดร่วมเพศ
abstract
บทคัดย่อ
academic plagiarism
การลอกเลียนทางวิชาการ
accidental sampling
การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)
ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์)
action research
การวิจัยปฏิบัติการ
active ageing
การสูงวัยอย่างมีพลัง
active elderly
พฤฒิพลัง
active people
คนกระฉับกระเฉง
acute disease
โรคเฉียบพลัน
acute respiratory infection
การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน
adaptation
การปรับตัว
admission
การรับเข้า
adolescent
วัยรุ่น
adolescent family
ครอบครัววัยรุ่น
adolescent fertility
ภาวะเจริญพันธุ์วัยรุ่น
adolescent pregnancy
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
adult
ผู้ใหญ่
adverse effect
ผลเสีย
aerobic physical activity
กิจกรรมทางกายแบบแอโรบิก
age
อายุ, วัย
age accuracy
ความแม่นตรงของอายุ
age accuracy index
ดัชนีความแม่นตรงของอายุ
age at death
อายุเมื่อตาย
age at first marriage
อายุแรกสมรส
age at menarche
อายุแรกมีประจำเดือน
age cohort
รุ่นอายุ
age dependency ratio
อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ
age distribution
การแจกแจงอายุ
age effect
ผลกระทบจากอายุ
age group
กลุ่มอายุ
age grouping
การรวมกลุ่มอายุ
age heaping
การกองอายุ
age misreporting
การรายงานอายุคลาดเคลื่อน
age preference
อายุนิยม
age ratio
อัตราส่วนอายุ
age standardization
การปรับฐานอายุ
age standardized rate
อัตราปรับฐานอายุ
age structure
โครงสร้างอายุ
age-order-specific birth rate
อัตราเกิดเฉพาะลำดับที่บุตรรายอายุ
age-parity-specific birth probability
โอกาสเกิดตามลำดับที่บุตรรายอายุ
age-sex accuracy index
ดัชนีความถูกต้องอายุและเพศ
age-sex distribution
การกระจายอายุและเพศ
age-sex structure
โครงสร้างอายุและเพศ
age-specific birth rate
อัตราเกิดรายอายุ
age-specific death rate (ASDR)
อัตราตายรายอายุ
age-specific fertility rate (ASFR)
อัตราเจริญพันธุ์รายอายุ
age-specific mortality rate
อัตราตายรายอายุ
age-specific rate
อัตรารายอายุ
aged care service
บริการการดูแลผู้สูงอายุ
aged population
ประชากรสูงวัย
aged society
สังคมสูงอายุ
ageing in place
การสูงวัยในถิ่นที่อยู่
ageing society
สังคมสูงวัย
ageism
วยาคติ
aging index
ดัชนีการสูงวัย
aging of population
ภาวะสูงอายุของประชากร, การมีอายุสูงขึ้นของประชากร
aging population
ประชากรสูงวัย
aging, ageing
การสูงวัย
agricultural census
สำมะโนการเกษตร
agricultural product
ผลผลิตทางเกษตร
AIDS
เอดส์
AIDS Virus
ไวรัสเอดส์
air pollution
มลพิษทางอากาศ
Akarawisut
อักขราวิสุทธิ์
alienation
ความรู้สึกแปลกแยก
alpha error (α error)
ความคลาดเคลื่อนแอลฟา
alternative hypothesis
สมมุติฐานทางเลือก
anaerobic physical activity
กิจกรรมทางกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน
anal sex
เพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก
analysis of variance (ANOVA)
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
androgyne
ความเป็นทั้งหญิงทั้งชาย
anemia
โลหิตจาง
animism
คติถือผี
annulment of marriage
การเพิกถอนการสมรส
anthropological demography
ประชากรศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา]
anthropology
มานุษยวิทยา
antinatalism
แนวคิดต่อต้านการเกิด
antinatalist policy
นโยบายต่อต้านการเกิด
area analysis
การวิเคราะห์พื้นที่
area sampling
การสุ่มพื้นที่
arithmetic change
การเปลี่ยนแปลงเชิงเลขคณิต
arithmetic mean
มัชฌิมเลขคณิต
arithmetic progression
การเพิ่มขึ้นเชิงเลขคณิต
arranged marriage
การคลุมถุงชน
asexual
คนไม่ฝักใฝ่ทางเพศ
Asian Development Bank (ADB)
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย
assessment
การประเมิน
assimilation of migrants
การผสมกลมกลืนของผู้ย้ายถิ่น
associate investigator
นักวิจัยรอง
Association for Strengthening Integrated National Population and Health Development Activities of Thailand (ASIN)
สมาคมส่งเสริมการผสมผสานกิจกรรมพัฒนาประชากรและสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (สสป.)
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
asylum seeker
ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย
attitude
ทัศนคติ, เจตคติ
auditing
การตรวจสอบ
average age at first marriage
อายุเฉลี่ยแรกสมรส
average family size
ขนาดครอบครัวเฉลี่ย
average household size
ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย
average pregnancy interval
ช่วงเวลาเฉลี่ยระหว่างครรภ์
average size of household
ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015