to main page
Glossary of Terms in Population and Social Research
<
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
WA WE WH WI WO
WOM WOR

WOMEN STATUS

สถานภาพสตรี
ตำแหน่งหรือฐานะของสตรีที่แสดงถึงเกียรติภูมิ สิทธิ ข้อผูกพัน อำนาจ และหน้าที่ในระบบสังคม
สถานภาพเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมและบทบาทของสตรี ในทางสังคมวิทยา สถานภาพของสตรีอาจได้มาสองทาง คือติดตัวมาตั้งแต่เกิดทางหนึ่ง และอีกทางหนึ่งได้มาจากผลของการกระทำของแต่ละบุคคล สถานภาพสตรีสามารถปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งจะมีผลให้บทบาทของสตรีในสังคมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
Last modified: 26 February 2013
 to main page AboutTop 10FeedbackLogin  top of page
© 2008 Administrator XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.11