ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555 เดือน สิงหาคม - กันยายน 2555
กุลภา วจนสาระ


  เป็นหนังสือที่รวมเอาบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ‘ประชากรและสังคม 2555’ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ว่าด้วยสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมลักษณะต่างๆ ที่คนชายขอบแต่ละกลุ่มเผชิญอยู่ในชีวิต  เนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เริ่มต้นจากการพูดถึงความคิดเรื่องความยุติธรรมในสังคมไทย  ที่ยอมรับความไม่เสมอภาคทางสังคมและความเป็นธรรมตามกฎแห่งกรรมของพุทธศาสนา ทั้งยังมองคนชายขอบด้วยสายตาที่แตกต่างและเป็นอื่น  นอกจากนี้ยังให้ภาพของประชากรชายขอบในเชิงจำนวนและเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค ประเด็นสำคัญอื่นๆ  ได้แก่เรื่องของกระบวนการเป็นชายขอบ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และบริการด้านสังคมของประชากรกลุ่มต่างๆ  ทั้งมุสลิม ผู้สูงอายุ แรงงานเด็ก และผู้มีเพศวิถีนอกขนบ สตรีพิการ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย  ผู้ใช้ยาเสพติด แรงงานข้ามชาติ แรงงานนอกระบบ เด็กข้ามชาติ แม่เดี่ยว และผู้สูงอายุ

ความน่าอ่านของหนังสือเล่มนี้ ไม่ได้อยู่ที่เพียงเนื้อหาเข้มข้นของการเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมของคนกลุ่มชายขอบต่างๆ  ข้างต้นเท่านั้น แต่ยังเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่บรรณาธิการระบุไว้ใน ‘โหมโรง’ ว่า การที่เราไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจกับชะตากรรมของคนชายขอบ  การรับมือและการ ‘ทน’ ต่อความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเขาเหล่านั้นเอง  ที่สะท้อนถึงวุฒิภาวะในเรื่องความเป็นธรรมของสังคมไทย อย่างที่เราไม่ควรจะผลักไสให้ไกลตัวอย่างที่เคยเป็นมา

   สนใจหนังสือ สามารถติดต่อได้ที่ โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ  100 หรือที่ www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/AnnualConference/ConferenceVIII/index.htm