ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

ช่วยค้นหาศัพท์และนิยามศัพท์วิชาการในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ และสถิติ โดยคณะทำงานนิยามศัพท์ฯ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนำบันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558บันทึกการทําศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2547

search

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 

Path analysis

การวิเคราะห์เส้นทาง

รูปแบบหนึ่งของการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวโดยการใช้สมการถดถอยพหุ (multiple regression analysis) วิธีการคือสร้างแบบจำลองเชิงสาเหตุ (causal model) ขึ้นมา แล้ววาดเป็นแผนผังเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ในแผนผัง จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียว คือ จากสาเหตุไปสู่ผล แล้วแสดงความสัมพันธ์ทางสถิติด้วยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับฐาน (standardized regression coefficient)


ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม www.popterms.mahidol.ac.th
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
webmaster : prwww@mahidol.ac.th
Revised: Year 2015